Paraclisul

CINSTITUL PARACLIS AL PREA CUVIOSULUI
PĂRINTELUI NOSTRU GRIGORIE DECAPOLITUL

Se zic rugăciunile începătoare de la acatist şi apoi următoarele:

Doamne miluieşte (de 12 ori).

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.

salmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta; auzi-mă întru dreptatea Ta; să nu intri la judecată cu robul Tău că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta; vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înceţoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Slavă… Şi acum… Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie (de 3 ori).
Dumnezeul este Domnul şi s-au arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori).
Apoi troparul glas al 3-lea:
Chip te-ai făcut înfrânării şi prin dumnezeiescul Duh pre toţi i-ai luminat; alergarea dreptei credinţe ai săvârşit-o şi cu învăţăturile tale lumea ai luminat şi ai mustrat cugetele celor rău credincioşi, Părinte Cuvioase Grigorie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.
Doamne miluieşte (de 3 ori) Slavă…şi acum.
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori), şi troparele următoare:

Glasul al 3-lea

hip te-ai făcut înfrânării şi prin dumnezeiescul Duh pre toţi ai luminat. Alergarea dreptei credinţe o ai săvârşit  şi cu învăţăturile tale lumea ai luminat şi ai mustrat cugetele celor răucredincioşi. Părinte prea cuvioase Grigorie, pre Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Slavă… şi acum… A Născătoarei:

re tine, ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru, te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Căci cu trupul cel luat din tine, Fiul tău şi Dumnezeul nostru, prin Cruce luând patimă, ne-a izbăvit pre noi din stricăciune, ca un iubitor de oameni.

salmul 50
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unui am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să fii îndreptăţit întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei, şi mai vârtos decât zăpada mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele, şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fărădelege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le voi binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit, inima înfrântă şi smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

CANONUL SFÂNTULUI GRIGORIE DECAPOLITUL

Cântarea I, glasul al 8-lea

Irmos:  Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând israeliteanul, striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-i cântăm.
Pripeală: Sfinte prea cuvioase părinte Grigorie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi. (Se repetă înainte de toate troparele care nu au: Slavă… şi acum…)

Smeritul meu suflet, omorât cu dulceţile trupului, înviază-l, părinte Grigorie, cu rugăciunile tale, că viaţa cea veşnică ai dobândit-o, omorând pe omul cel vechi cu nevoinţele pustniciei.
Înfrânându-ţi dulceţile trupului cu puterea minţii, din pruncie te-ai făcut vas ales Duhului, părinte, arătând lucrurile Lui prin blândeţe şi smerenie, văzătorule de Dumnezeu.

Slavă…

Cu iubire dumnezeiască, poftele trupului le-ai veştejit şi ţi-ai dobândit soţie curăţia, fericite, din care s-au născut ţie fii, bunătăţile preamărite, care te-au făcut pe tine dar bineprimit lui Dumnezeu.

Şi acum…

Ceea ce eşti scară cerească care ajunge de la pământ la cer, prin care Cuvântul lui Dumnezeu cu oamenii S-a unit, Prea Curată, binecuvântată, minune negrăită, vedere necuprinsă cu mintea, miluieşte pe cei ce se roagă ţie.

Cântarea a 3-a

Irmos: Doamne, Cela Ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta, că Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule Iubitorule de oameni.
În muntele faptelor bune alergând, cuvioase, ai intrat în norul privirii la cele de sus şi ai cunoscut pe cât ai putut cuprinde pe Cel necuprins de fire, fiind plin de lumină, părinte. Cel Ce S-a născut în peşteră pentru mântuirea neamului omenesc, pe tine, cel ce ai locuit în peşteră, preafericite, cu lumina cerească te-a luminat, ca pe Pavel, luminos arătându-te, părinte Grigorie.

Slavă…

Uşa cea cerească, Prea Curată Maică lui Hristos, ţie, celui împresurat de asupririle diavoleşti, părinte, ţi-a dat aripi şi puternic asupra protivnicului te-a făcut, cu harul Duhului Sfânt, şi ai biruit toate uneltirile lui.

Şi acum…

Bucură-te, ceea ce ai născut pe Domnul tuturor; bucură-te, ceea ce ai mijlocit viaţa oamenilor, bucură-te, munte umbrit şi netăiat, întărirea credincioşilor, bucură-te, ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

Următoarele stihiri se zic după Cântarea a 3-a şi a 6-a:

Izbăveşte din nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toţi după Dumnezeu, la tine scăpăm, ca şi către un zid nestricat şi folositor. Caută cu milostivire cu totul lăudată, Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Preotul zice ectenia: Miluieşte-ne pe noi Dumnezeule… la care pomeneşte pe cei pentru care se face paraclisul; Doamne miluieşte (de 3 ori). Apoi preotul zice ecfonisul: Că milostiv şi iubitor de oameni…

şi îndată Sedelna, glasul al 4-lea:

Cu dumnezeiască strălucire fiind luminat, ai izgonit întunericul patimilor celor de suflet stricătoare, Grigorie pururea mărite; înălţându-te spre suirea nepătimirii cea prea curată, ai izvorât preamărite raze de tămăduiri, sălăşluindu-te în lumina cea neapusă a Împărăţiei lui Hristos.

Slavă…şi acum…

Astăzi toată lumea s-a umplut cu bucurie întru praznicul cel binecuvântat al Născătoarei de Dumnezeu, strigând: Fecioară, tu eşti cortul cel ceresc.

Cântarea a 4-a

Irmos: Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.
Cela Ce pentru noi străină pogorâre a avut, Grigorie, străin făcându-Se pentru bunătate, pe tine străin pentru Dânsul văzându-te, te-a primit şi dumnezeiesc moştenitor al Împărăţiei Sale strălucit cu bunătăţile te-a făcut.
Pentru Hristos, Cel Ce S-a făcut prunc pentru noi, te-ai dus la şcoala ascultării, prunc cu nerăutate făcându-te, de Dumnezeu înţelepţite părinte; şi cu dumnezeiasca smerenie, ai smerit răutatea vrăjmaşilor, fericite Grigorie.

Slavă…

Cu ploile lacrimilor tale, părinte Grigorie, ca şi cu nişte rouă dumnezeiască adăpându-te, întru toată fapta bună ai sporit; toată roada bunătăţii ai înflorit; ca un pom roditor, lângă izvoarele apelor răsărit, ai adus roadele desăvârşirii în pustie.

Şi acum…

Maica lui Dumnezeu binecuvântată, cu totul fără prihană, rănile sufletului meu vindecă-le, desfătările trupului stinge-le; inima mea cea întunecată lumineaz-o; împacă mintea mea şi mă izbăveşte de toată vătămarea şi năvălirea vrăjmaşilor.

Cântarea a 5-a

Irmos:  Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale şi cu braţul Tău cel prea înalt; pacea Ta dă-o nouă, Iubitorule de oameni.
Cu lucrarea cuvântului, viţă aducătoare de roadă te-ai arătat, cuvioase, care aduce struguri de fapte bune, care dau din sine vin duhovnicesc de mântuire, părinte, veselind inimile credincioşilor.
Roma cea mărită, părinte, de la Răsărit, pre tine luminător neapus te-a primit prin credinţă şi s-a luminat cu darurile tale cele cinstite; că pe Hristos ai avut în suflet ca o lumină, luminând pre cei ce te văd pre tine, părinte.

Slavă…

Pe şarpele ce se târa şi păzea călcâiul tău, Grigorie, cu dumnezeiasca priveghere, în căile vieţii umblând ca o slugă a lui Dumnezeu, ca un lucrător al poruncilor lui, l-ai omorât cu puterea Duhului.

Şi acum…

Folositoare lumii, Maică pururea Fecioară, tu mă ajuţi şi mă povăţuieşti la calea cea dreaptă şi conduci la cărările dreptăţii gândul meu şi mişcările sufletului meu.

Cântarea a 6-a

Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele şi mă ridică din adâncul răutăţilor, rogu-mă; căci către Tine am strigat şi mă auzi, Dumnezeul mântuirii mele.
Cu voinţa cea către Dumnezeu fiind îndumnezeit, preasfinţite, prin vedeniile cele tainice şi dumnezeieştilor străluciri, ca un prooroc îndumnezeit şi ca o slugă a lui Dumnezeu, te-ai învrednicit de dumnezeiescul dar.
În linişte şi tăcere viaţa ta petrecând, Grigorie, te-ai arătat mai presus decât valurile lumeşti şi mai înalt decât patimile şi străin a tot ce este pământesc.

Slavă…

Ca o oglindă curată ai primit dumnezeiasca rază şi ai împodobit ca un vas sfinţit Biserica cea de sus, Grigorie, şi ai luminat adunarea celor întâi născuţi.

Şi acum…

Marie, Maica Prea Curată, palat al Împăratului, pe mine cel ce m-am făcut necurat, peşteră tâlharilor, curăţeşte-mă cu rugăciunile tale, arătându-mă Biserică sfântă Celui Ce S-a născut din tine.

Preotul pomeneşte pe cei pentru care s-a făcut Paraclisul, aşa cum s-a arătat după Cântarea a 3-a.
Apoi ecfonisul şi condacul glasului al 3-lea.

Soare luminos, pe tine biserica te cunoaşte, care cu podoabele faptelor bune şi cu razele tămăduirilor pe toţi luminezi, a lui Hristos slugă. Pentru aceasta prăznuim dumnezeiască pomenirea ta şi cinstim nevoinţele tale, preafericite părinte, înţelepte Grigorie.

Prochimen, glasul al 4-lea

Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioşilor Lui.
Stih: Ce vom răsplăti Domnului pentru toate câte ne-a dat nouă.

Preotul: Domnului să ne rugăm.
Credincioşii: Doamne, miluieşte.
Preotul: Că Sfânt eşti, Dumnezeul nostru…
Credincioşii: Amin.
Preotul: Şi pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm.
Credincioşii: Doamne miluieşte.(de 3 ori)
Preotul: Cu înţelepciune drepţi, să ascultăm Sfânta Evanghelie: Pace tuturor.
Credincioşii: Şi duhului tău.
Preotul: Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire.
Credincioşii: Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie.
Preotul: Să luăm aminte.
Urmează Evanghelia pe care, în lipsă de preot, poate s-o citească şi un simplu credincios, cu toată smerenia, dragostea şi cu toată frica.

“În vremea aceea, sta Iisus în loc şes şi mulţime multă de ucenici ai Săi şi mulţime mare de popor din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe ţărmul Tirului şi al Sidonului, care venise ca să-L asculte şi să se vindece de bolile lor. Şi cei chinuiţi de duhuri necurate se vindecau. Şi toată mulţimea căuta să se atingă de El, că putere ieşea din El şi îi vindeca pe toţi. Şi El ridicându-şi ochii spre ucenicii Săi, zicea: Fericiţi voi, care flămânziţi acum, că vă veţi sătura. Fericiţi cei ce plângeţi acum, că veţi râde. Fericiţi veţi fi când oamenii vă vor urâ pe voi şi vă vor izgoni dintre ei şi vă vor batjocori şi vor lepăda numele voastre ca rău, din pricina Fiului Omului.Bucuraţi-vă în ziua aceea şi vă veseliţi, că, iată, plata voastră multă este în cer” (Luca 6, 17-23).

Credincioşii: Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie.

Slavă … glasul al 2-lea.

Pentru rugăciunile prea cuviosului tău Grigorie, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum …

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.
Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte toate fărădelegile noastre.
Apoi: Stihira, glasul al 6-lea, cântat sau citit.
Tinde mâinile tale către Dumnezeu, pentru cei ce năzuiesc la ajutorul tău, Grigorie, purtătorule de Dumnezeu, prea înţelepte şi te roagă pentru dânşii să se izbăvească de scârbă şi de mânia cea viitoare.
Preotul zice: Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta…
Credincioşii: Doamne, miluieşte. (de 12 ori)
Apoi ecfonisul: Cu mila şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni…

Cântarea a 7-a

Irmos: Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.
Cu vărsările lacrimilor ai stins focul păcatului şi apa nepătimirii şi izvoarele curate ale tămăduirilor izvorăşti, părinte Grigorie, celor ce cântă: bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.
Cu căruţa de văpaie a dragostei curate şi a faptelor bune te-ai ridicat la înălţime, întru care ţi-ai agonisit viaţa, de Dumnezeu înţelepţite, strigând: bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă…

Valurile patimilor le-ai secat cu stările la priveghere şi, adormind cu somnul cel cuvios al sfinţilor, părinte Grigorie, la lumină ai trecut, strigând: bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum…

Ceea ce ai născut Viaţa, Prea Curată Fecioară, înviază-mă pe mine, cel ce sunt mort prin păcat, miluieşte-mă şi de gheenă izbăveşte-mă pre mine, cel ce cânt: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a

Irmos: Pre împăratul ceresc, pre Care-L laudă oştile îngereşti, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Prin rugăciunile tale către Dumnezeu, având răbdare, preafericite, ai dobândit ceea ce ai cerut cu credinţă, că noaptea dormind ţi s-a arătat îngerul ce ţi-a dat sabie de foc, care ţi-a tăiat patimile inimii, şi cu foc dumnezeiesc te-a luminat, curăţindu-te cu mărire negrăită.

Ca un soare prea luminos ai strălucit cu înţelepciunea şi te-ai arătat cu lumina faptelor bune, preacuvioase Grigorie, şi cu strălucirea minunilor ai revărsat raze în tot pământul, luminând pe cei ce cântă cu bună credinţă; Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi; popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pre Tatăl şi pre Fiul şi pre Sfântul Duh, Domnul.

Cântare îngerească ai auzit, părinte Grigorie, în trup muritor fiind, din care ţi-ai îndulcit simţurile sufletului şi luminos te-ai cunoscut, strigând Stăpânului: Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pre Hristos în veci.

Şi acum…

Ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Judecătorul şi pe Domnul, pe Acela ca pe Fiul tău roagă-L, Prea Sfântă, ca în ceasul judecăţii de osândă şi de foc şi de întunericul cel neluminat şi de scrâşnirea dinţilor să izbăvească pe cei ce cu dreaptă credinţă cântă: Popoare, preaînălţaţi pre Hristos în veci.

Cântarea a 9-a

Irmos: Spăimântatu-s-au cerurile şi marginile pământului s-au cutremurat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor în trup, şi pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Pentru aceasta, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti te preamăresc.
Cu sudorile pustniciei ai stins cărbunii păcatului şi din cer în chipul focului ai luat harul care nu te-a ars, înţelepte, ci mai mult te-a rourat şi puternic împotriva păcatului te-a arătat. Ca un trandafir şi ca un crin binemirositor ai înflorit în văile pustniciei, părinte Grigorie! Pentru aceasta trupul tău cel sfinţit izvorăşte har cu îmbelşugare, că mireasmă plină de viaţă este şi gura ta ca un potir plin de aromate s-a arătat. Astăzi împreună cu noi, adunarea pustnicilor şi a cuvioşilor se veseleşte. Patriarhii şi proorocii, apostolii şi mucenicii, întru pomenirea ta, Grigorie, împreună cu noi prăznuiesc, cu care pomeneşte pe cei ce te cinstesc cu credinţă, vrednicule de minuni.

Slavă…

Sicriul unde zace cinstitul şi mult pătimitorul tău trup ne izvorăşte nouă daruri de minuni, părinte Grigorie, sfinţind sufletele şi trupurile noastre, ale celor ce ne îmbogăţim cu tine, folositor şi fierbinte sprijinitor avându-te.

Şi acum…

Noi credincioşii, cu bucurie strigăm către tine, Fecioară, ca şi Arhanghelul Gavriil: Bucură-te, rai care ai răsărit Pomul Vieţii; bucură-te, dezlegarea blestemului, încununarea mucenicilor, lauda cuvioşilor şi întărirea binecredincioşilor creştini.

Apoi urmează aceste Stihiri:

În cereştile locaşuri te veseleşti cu îngerii, părinte, şi cu îndrăzneală stând înaintea tronului ceresc, roagă-te Domnului să ne dăruiască nouă iertare de greşeli şi izbăvire de patimi, celor ce săvârşim pe pământ pomenirea ta.
Cu secera rugăciunii ai tăiat spinii patimilor, părinte Grigorie, cu plugul înfrânării ai arat ogorul sufletului tău şi ai semănat într-însul seminţele bunei credinţe, din care ne răsar nouă multe tămăduiri.
Vas plin de fapte bune te numim, cuvioase, că ai fost dătător de daruri, iubitor de tăcere, lucrător al privegherii, stâlp înfrânării, lăcaş necurmat de rugăciune, vistierie Domnului şi fierbinte rugător pentru cei ce te cinstesc pre tine.
Zid şi temelie a dreptei credinţe te numim pe tine, părinte, şi mucenic adevărat, că mustrând pe cei rău credincioşi, de la dânşii ai răbdat chinuri şi bătăi, pentru care acum în ceruri te bucuri, fiind încununat cu mărire de la Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.

Slavă… şi acum… a Născătoarei:

Prea Sfântă Fecioară, primeşte rugăciunile păcătoşilor şi suspinul celor necăjiţi nu-l trece cu vederea, iar pe Cel Ce S-a născut din pântecele tău cel curat roagă-L să ne mântuiască pe noi, cei ce te mărim pe tine.

După acesta: Cuvine-se cu adevărat… Sfinte Dumnezeule… Prea Sfântă Treime… Tatăl nostru… Că a Ta este Împărăţia…
Apoi troparele acestea, glasul al 3-lea:

Chip te-ai făcut înfrânării şi prin dumnezeiescul Duh pe toţi ai luminat. Alergarea dreptei credinţe ai săvârşit-o şi cu învăţăturile tale lumea ai luminat şi ai mustrat cugetele celor rău credincioşi, Părinte prea cuvioase Grigorie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă milă.

Slavă… şi acum… a Născătoarei

Pe tine, ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru, te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, căci cu trupul cel luat din tine Fiul tău şi Dumnezeul nostru, luând prin cruce patimă, ne-a izbăvit pre noi din stricăciune, ca un iubitor de oameni.

Apoi preotul face otpustul mic, iar de nu este preot se zice:

Pentru rugăciunile Sfinţilor noştri,
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-ne pe noi. Amin.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>